خانه » مقالات اقتصادی » دانلود مقاله نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود مقاله نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود مقاله نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از سری مقالات اقتصادی با 300 صفحه و فرمت اجرایی Word

رویکرد به سمت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله سیاست بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده و تلاش شده تا از این ابزار مهم به نحو مطلوبی در دوران گذر اقتصادی (یعنی حرکت از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد آزاد) بهره برداری نمایند.

بررسی تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق دنیا نشان می دهد که کشورهای مزبور از این مناطق به عنوان حلقه ارتباطی قوی با اقتصاد بین الملل از یک سو و موتور محرکه اقتصاد منطقه ای و ملی خود از سوی دیگر بهره برده اند. بررسی عملکرد جهانی آن نیز گویای این واقعیت است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش مهم را در رشد تجارت، تغییر الگوهای تولید ملل، افزایش تحرک سرمایه های مادی و معنوی، انتقال سریع فن آوری میان کشورها، رشد اشتغال و کاهش نابرابری های منطقه ای ایفا نموده اند.

بدیهی است با این رویکرد ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه فرصتی بوده است تا این کشورها به تدریج بخش هایی از سرزمین خود را به عنوان پایلوت در معرض فضای باز اقتصادی قرار دهند و ضمن آشنایی با قواعد بازی بین المللی، آن را تمرین کرده و تجربه نماید.

نکته کلیدی در چنین بازی حساسی، هدایت مدبرانه سیاست های اقتصادی کشور در حمایت و تبعیت از قواعد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تسهیل تدریجی مقررات داخلی کشور بوده است تا بنگاه های اقتصادی کشور بعد از یک دوره معین در تبدیل یا ادغام با شرکت های بین المللی، اقتصاد داخلی را به اقتصاد بین الملل پیوند دهند.

توضیحات این مطلب مربوط به مقاله نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از سایت دانلود آرتیکل می باشد. این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است که هر بخش نیز شامل چند فصل می باشد. در زیر ما فقط عنوان بخش ها و فصل ها را ذکر می کنیم :

 • بخش اول : کلیات

 • فصل اول : تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد
 • فصل دوم : معرفی مناطق آزاد ایران ، چین و امارات
 • فصل سوم : معرفی مناطق اقتصادی ویژه چین
 • بخش دوم : قرارداد کار

 • فصل اول : اقسام قرارداد کار
 • فصل دوم : شرایط شکلی قرارداد کار
 • فصل سوم : دوره آموزشی
 • فصل چهارم : تعلیق قرارداد کار
 • فصل پنجم : انحلال قرارداد کار یا پایان رابطه کارگری و کارفرمایی
 • بخش سوم : شرایط کار

 • فصل اول : مدت کار
 • فصل دوم : تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها
 • فصل سوم : دستمزد
 • فصل  چهارم : شرایط کار زنان و نوجوانان
 • بخش چهارم : روابط جمعی کار

 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم : اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار
 • فصل  سوم : روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران
 • فصل  چهارم : روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین
 • فصل  پنجم : روابط جمعی کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات)
 • بخش پنجم : نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما

 • فصل  اول : مقدمه
 • فصل  دوم : نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران
 • فصل  سوم : نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین
 • فصل  چهارم : نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات»)
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

مفهوم مناطق آزاد

از لحاظ نظری مناطق آزاد اقتصادی نتیجه سیاست های سه گانه تجارت آزاد، سیاست صنایع با محوریت صادرات و سیاست های مقررات زدایی می باشند.

هر چند تئوری های مختلفی برای بررسی نحوه تاسیس و میزان تاثیر مناطق آزد در توسعه اقتصادی کشورها ارایه شده لیکن در سال های اخیر جا به جایی صنایع با محوریت نیروی کار مانند صنایع نساجی و تولید کفش و نیز جا به جایی صنایع با محوریت سرمایه مانند صنایع استیل، کشتی سازی، پتروشیمی و الکترونیک به کشورهای کمتر توسعه یافته باعث طرح تئوری توزیع فضایی جدید نیروی کار شده است.

طبق این تئوری رشد فزایند بخش صنعت در کشورهای کمتر توسعه یافته بر پایه جذابیت های این کشورها برای سرمایه گذاری خارجی می باشد.

اهداف اولیه از ایجاد یک منطقه آزاد بدین شرح است :

 1. ایجاد درآمد ارزی به وسیله بهبود صادرات کالاهای غیر سنتی؛
 2. اشتغال زایی برای کم نمودن بیکاری یا مشکلات ناشی از بیکاری در کشور و درآمدزایی؛
 3. جذب FDI و انتقال تکنولوژی، انتشار دانش و اثرات تظاهری که به مانند کاتالیزوری برای بنگاه های داخلی درگیر در تولید کالاهای غیر سنتی عمل می کند؛
نقش مناطق آزاد در توسه اقتصادی

نقش مناطق آزاد در توسه اقتصادی

انواع مناطق آزاد اقتصادی

مناطق آزاد اقتصادی را می توان با معیارهای مختلفی طبقه بندی نمود. در یک تقسیم بندی کلی مناطق آزاد با توجه به ساختار فضایی آن ها، به دو دسته Territorial و regime تقسیم می شوند. نوع territorial چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ تاثیر در اقتصاد جهانی دارای اهمیت بسیار بیشتری از نوع regime می باشد. آنچه که در اصطلاح مناطق آزاد اقتصادی نامیده می شود، در اصل مناطق از نوع territorial هستند.

مناطق آزاد اقتصادی نوع territorial به منطقه مشخصی گفته می شود که نسبت به سایر مناطق یک کشور دارای زیربناهای مناسب تر و امکانات اداری بیش تر و پرسنل آموزش دیده تر می باشد و این در حالی است که در مناطق آزاد نوع regime با توجه به این که شرکت ها در منطقه مشخصی متمرکز نمی شوند و نحوه توزیع فضایی به صورت پراکنده می باشد، ارائه این امکانات به سادگی قابل تضمین نمی باشد.

همچنین در مناطق آزاد اقتصادی نوع territorial، شرکت ها و موسسه ها، با پیچیدگی های فنی موجود در سازماندهی و توزیع امتیازات مالی و پولی و اداری در مناطق آزاد نوع regime مواجه نمی شوند.

سیر تکاملی نسل های مختلف مناطق آزاد اقتصادی

سیر تاریخی و تکامل نسل های مختلف مناطق آزاد را می توان بر اساس مجموعه ای از عوامل خارجی و داخلی طبقه بندی کرد. عوامل خارجی نظیر مراحل توسعه اقتصاد جهانی، سیاست های جهانی، میزان پیشرفت در علوم فن آوری و عوامل داخلی نظیر اهداف و کارکردهای مناطق، موقعیت، سیاست های ترجیحی و تشویقی حاکم بر آنها، الگوی مدیریتی، الگوهای توسعه ای آنها در زمان های مختلف و ابعاد فضایی این مناطق.

ترکیب و توسعه عوامل خارجی بر عوامل داخلی به ویژه در تعیین بخش های اقتصادی پیشرو در این مناطق تاثیرگذار بوده و تغییر این بخش ها خود موجب تغییراتی در توسعه انواع مناطق شده است، به گونه ای که یا مناطق قبلی از میان می رود، یا تغییر شکل می دهد و یا نوع جدیدی از مناطق شکل می گیرند. لذا نامگذاری و نسل بندی مناطق آزاد بر اساس نوع فعالیت های غالب و پیشرو در مناطق آزاد صورت گرفته است.

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی

به دلیل آنکه یکی از روش های گسترش بازرگانی بین المللی، استفاده از مناطق آزاد تجاری و صنعتی می باشد، اکثر صاحب نظران، کمک گرفتن از این ابزار را توصیه کرده اند، مخصوصاً اینکه استفاده از این عامل می تواند عاملی برای جلوگیری از تلاطم های حاصل از انتقال اقتصادی بوده و کارآیی اقتصاد کشور را بهبود دهد.

مناطق آزاد از روش های زیر می توانند به توسعه اقتصاد ملی کمک کنند :

 • سرعت در تأمین مواد اولیه کارخانه های داخل کشور

مناطق آزاد فرآیند سفارشات کارخانه های داخلی را تسهیل می بخشند. قطعاً افزایش سرعت در دریافت سفارشات می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها و در نهایت سبب کاهش بهای تمام شده محصول ساخته شده در داخل کشور شود موجبات افزایش توان رقابتی و بهبود روند صدور محصولات را فراهم آورد.

 • کاهش نرخ بیکاری در کشور

هنگامی که مناطق آزاد کشور با پشتوانه علمی و عملی مناسب ایجاد می شوند، فرصت های شغلی را نیز با خود به همراه می آورند. انجام امور صنعتی، اقتصادی، تجاری و گردشگری درون مناطق آزاد ظرفیت های شغلی متعددی را ایجاد می کنند که با تکیه بر آن ها می توان نرخ بیکاری را در درون این مناطق و حتی در مناطق همجوار، تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد، هر چند که با سودآوری هایی نیز همراه می باشند که دست آخر مقداری از آنها به درون اقتصاد میزبان منتقل می شود. فعالیت های اصلی و جانبی بسیاری نظیر شرکت های صنعتی، بازرگانی، خدماتی، امور بانکی، بیمه ای، انبارداری، تخلیه و بارگیری، بسته بندی و … هستند که در سایه مناطق آزاد ایجاد می شوند و می توانند کمبودهای شغلی موجود در این مناطق را تا حدودی برطرف نمایند.

 • توسعه صادرات کشور و افزایش درآمدهای ارزی

برجسته ترین کارکرد نوین مناطق آزاد پرداختن به توسعه صادرات کشور است. همان گونه که از عنوان مناطق پردازش صادرات، که عنوانی با پیشینه غنی بوده است، بر می آید : مناطق آزاد سکویی برای توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور محسوب می شوند. در این میان استفاده از تزلزل اقتصادی برگرفته از عدم ثبات سیاسی کشورهای همسایه می تواند موقعیت های مناسب و چشمگیری برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آورد تا بازارهای مناسبی را برای تولیدات خود ایجاد نمایند. با تکیه بر کارکردها پتانسیل های مناطق آزد می توان کوشید تا هر چه سریع تر و عمیق تر بازارهای تشنه و نیازمند را در اختیار گرفته و پایگاهی مناسب و قابل اعتماد با رعایت اصول و ارزش های حاکم بر کشورهای وارد کننده، برای تولیدات کشور خود در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم آورد.

5000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز