خانه » مقالات پزشکی » دانلود مقاله درباره میکروب شناسی (میکروبیولوژی)

دانلود مقاله درباره میکروب شناسی (میکروبیولوژی)

دانلود مقاله میکروب شناسی (میکروبیولوژی) از سری مقالات پزشکی با 39 صفحه و فرمت اجرایی Word

پیشرفت میکروب شناسی طی صد سال گذشته کنترل بسیاری از بیماری هایی را که زمان مهلک و وحشتناک بودند، امکان پذیر ساخته است. پیشگامان میکروب شناسی وسایلی فراهم کردند که هنوز هم در علمی که به دگرگون ساختن جهان ادامه می دهد به عنوان بنیادهای معتبر هستند.

میکروب شناسی، فراتر از کاربرد مستقیم آن در پزشکی نتایج نظری و کاربردی بسیاری دارد. میکروارگانیسم ها در گردش مواد غذایی نقش ضروری دارند و در زنجیره غذایی عناصری بنیادی به شمار می روند. آنها می توانند همراه جانواران و گیاهان زندگی کنند و اغلب در بقای میزبانشان نقش حیاتی دارند. با کنترل رشد میکروب ها از آنها می توان در تولید مواد غذایی مهم، مواد شیمیایی با ارزش از نظر تجارتی و موادی برای مبارزه با بیماری ها استفاده کرد. بنابراین، با آکه گاهی آنها عامل ناراحتی و بیماری انسان ها هستند ولی در حفظ و تقویت زندگی نیز نقش اساسی دارند.

در بین زمینه های حرفه ای متعددی که از میکروب شناسی متاثر بوده اند، شاید پزشکی بیش از همه مستقیماً از میکروب شناسی تاثیر پذیرفته است. مسئولان حرفه ای بهداشت باید همیشه آثار میکروارگانیسم های موجود در بیمارستان، درمانگاه، اجتماع، بدن بیماران و خود پزشکان را در نظر داشته باشند. دست های آلوده کارکنان ناآگاه، ناآزموده یا بی توجه مشاغل پزشکی می تواند با انتشار میکروب های بیماری زا جان بیماران را به خطر اندازد.

بیشتر مردم هنگام ابتلا به بیماری های عفونی به پزشک مراجعه می کنند. گرچه بیشتر موارد ابتلا خفیف اند و خودبخود محدود می شوند، اما برخی از آنها حیات بیمار را تهدید می کند. پیشگیری و درمان بیماری های عفونی به گردآوری و کاربرد اطلاعات میکروب شناسی بستگی دارد. شناخت کامل میکروارگانیسم ها، فعالیت های آنها و اثرات آنها بر میزان انسانی در کیفیت مراقبت از بیمار امری اساسی است.

دانلود مقاله میکروب شناسی

دانلود مقاله میکروب شناسی

رده بندی میکرواوگانیسم ها

قبل از کشف میکروب ها، تمامی ارگانیسم ها در سلسله حیوانات یا گیاهان گروه بندی شدند. به دنبال کشف میکروارگانیسم هایی با ویژگی های حیوانی و گیاهی در قرن هفدهم، نیاز به یک سیستم رده بندی جدید احساس گردید. با این وجود تا اواخر دهه 1960 معیارهای مورد توافق بین همه زیست شناسان برای رده بندی ارگانیسم های جدید مورد مشاهده وجود نداشت.

در سال 1987، کارل ووس نوعی سیستم رده بندی را بر اساس سازمان سلولی ارگانیسم ها ابداع نمود. این سیستم تمامی ارگانیسم ها را در سه قلمره به شرح ذیل قرار می دهد :

  1. باکتری ها (دارای پیتیدوگلیکان در ساختمان دیواره سلولی)
  2. آرکئی ها (در صورت وجود دیواره سلولی، فاقد پپتیدوگلیکان)
  3. یوکاریوت ها به شرح ذیل می باشند :
  • پروتیستا (کپک های مخاطی، پروتوزوآ و جلبک ها)
  • قارچ ها (مخمرهای تک سلولی، کپک های پر سلولی و قارچ ها)
  • گیاهان (شامل خزه ها، سرخس ها، مخروط داران و گیاهان گل دار)
  • حیوانات (شامل اسفنج ها، کرم ها، حشرات و مهره داران)
دانلود تحقیق میکروبیولوژی

دانلود تحقیق میکروبیولوژی

در زیر یکسری از موارد بالا توضیح داده شده است.

باکتری ها : باکتری ماده اصلی تشکیل دهنده دیواره های سلولی در گیاهان و جلبک ها است. باکتری ها معمولاً با انجام فرایندی به نام تقسیم دوتایی به دو سلول مساوی تقسیم و تکثیر می گردند. غالب باکتری ها به منظور تغذیه، مواد شیمیایی آلی را که در طبیعت از ارگانیزم های مرده یا زنده منتج می شوند، مورد استفاده قرار می دهند. بعضی از باکتری ها با انجام عمل فتوسنتز قادر به ساخت غذای خود و برخی قادر به اخذ مواد مغذی از مواد غیر آلی هستند. بسیاری از باکتری ها با استفاده از ضمائم حرکتی به نام تاژک قادر به شنا کردن یا حرکت می باشند.

آرکئی ها : مانند باکتری ها سلول هایی پروکاریوتی هستند که در صورت دارا بودن دیواره سلولی، این دیواره فاقد پیتیدوگلیکان می باشد. آرکئی ها اغلب در محیط های غیر متعارف و سخت از نظر شرایط محیطی یافت می شوند و به سه گروه اصلی قابل تقسیم اند : متانوژن ها که در جریان تنفس، متان را به عنوان یک فرآورده زائد، تولید می نمایند. فزون نمک دوست ها که در محیط های سرشار از نمک نظیر دریاچه بزرگ نمک و دریای مرده زندگی می کنند. فزون گرمادوست ها که در آّب های گرم حاوی گوگرد نظیر چشمه های آب گرم در پارک ملی یلوستون زندگی می کنند. آرکئی ها در انسان ایجاد بیماری نمی نمایند.

قارچ ها : قارچ ها ارگانیزم هایی یوکاریوتی هستند که سلولی آنها دارای هسته ای مشخص حاوی مواد وراثتی است. هسته با غشای مخصوصی به نام غشا هسته ای احاطه می گردد. ارگانیزم های موجود در این سلسله ممکن است تک سلولی یا چند سلولی باشند. قارچ های بزرگ و چند سلولی نظیر قارچ های خوراکی ممکن است تا حدودی شبیه گیاه باشند، اما برخلاف غالب گیاهان قادر به انجام عمل فتوسنتز نیستند. قارچ های واقعی دارای دیواره سلولی هستند که عمدتاً از ماده ای به نام کیتین ساخته شده است. مخمرها که از اشکال تک سلولی قارچ ها می باشند، میکروارگانیزم هایی بیضوی هستند که از باکتری ها بزرگتر هستند. متعارف ترین قارچ ها، کپک ها هستند.

پروتوزوآ : پروتوزوآ میکروب هایی یوکاریوتی و تک سلولی هستند. پروتوزوآها با کمک پاهای کاذب، تاژک، یا مژک حرکت می کنند. آمیب ها با استفاده از انشعاباتی از سیتوپلاسم خود که پای کاذب نام دارند، حرکت می کنند. دیگر پروتوزوآها، تاژک هایی بلند دارند و یا دارای تعداد بسیار زیادی از ضمایم کوتاه به نام مژک برای حرکت هستند. پروتوزوآها در اشکال مختلف و به صورت آزاد یا انگی (ارگانیزمی که مواد غذایی را از میزبان های زنده دریافت می نماید) زندگی می کنند و مواد آلی را از محیط جذب و یا دریافت می نمایند. پروتوزوآها دارای تولید مثل جنسی و یا غیر جنسی هستند.

جلبک ها : جلبک ها یوکاریوت هایی فتوسنتز کننده با اشکال بسیار متنوع و روش تولید مثل جنسی و غیر جنسی هستند. جلبک های مورد توجه میکروب شناسان معمولاً از انواع تک سلولی می باشند. دیواره سلولی بسیاری از جلبک ها، مانند گیاهان حاوی سلولز است. این موجودات در آب شیرین و شور، در خاک و در ارتباط با گیاهان، به وفور یافت می شوند. جلبک ها به عنوان موجوداتی فتوسنتز، اکسیژن و کربوهیدرات تولید می کنند که توسط دیگر ارگانیزم ها از جمله حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین نقش مهمی را در تعادل طبیعت ایفا می نمایند.

ویروس ها : ویروسها با دیگر اشکال میکروبی، بسیار متفاوت هستند. این موجودات غیر سلولی به قدری کوچک هستند که فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل رویت هستند. ذره ویروسی از نظر ساختمانی بسیار ساده است و بخش مرکزی آن صرفاً دارای یک نوع اسید نوکلئیک، DNA یا RNA می باشد. بخش مرکزی توسط پوششی پروتئینی احاطه می گردد، در برخی از ویروس ها، پوشش پروتئینی توسط لایه ای  از غشا از جنس چربی که انولپ نام دارد، احاطه می گردد. تمامی سلول های زنده داری DNA و RNA هستند و قادر به انجام واکنش های شیمیایی اند و به عنوان یک واحد مستقل توان تکثیر یابند.

آشنایی با میکروب شناسی

آشنایی با میکروب شناسی

تاریخچه مختصری از میکروب شناسی

تاریخچه علم میکروب شناسی صرفاً به چند صد سال قبل باز می گردد، هر چند کسف نسبتاً اخیر در خصوص حضور مولکول DNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اجساد مومیایی های مصری یادآور این نکته است که میکروارگانیسم ها، مدت های مدیدی است که در پیرامون ما حضور دارند.

در واقع، اجداد باکتری ها، از اولین سلول های زنده ای بوده اند که بر سطح این کره خاکی پدیدار گردیده اند. هرچند اطلاعات ما در خصوص تفکری که مردمان اولیه در مورد علت، طرز انتقال، و درمان بیماری ها داشته اند، نسبتاً ناچیز است، اما تاریخ چند صد ساله اخیر شناخته شده تر می باشد.

یکی از مهمترین اکتشافات در تاریخ زیست شناسی در سال 1665 با استفاده از یک میکروسکوپ نسبتاً اولیه صورت گرفت. فردی انگلیسی، به نام رابرت هوک پس از مشاهده برشی نازک از چوب پنبه به جهانیان اعلام نمود که کوچکترین واحد ساختمانی موجودات زنده حجراتی کوچک است که او آنها را سلول نامید.

تاجر و دانشمند آماتور هلندی، آنتونی ون لیون هوک احتمالاً اولین شخصی بود که توانست وقعاً میکروارگانیسم های زنده را با استفاده از میکروسکوپ مورد مشاهده قرار دهد. او بین سال های 1673 تا 1723 گزارش هایی به انجمن سلطنتی لندن ارسال نمود که در آنها برخی موجودات زنده میکروسکوپی (موسوم به حیوانک) مورد مشاهده با میکروسکوپ ساده تک لنزی وی، توصیف شده بودند.

بعد از کشف دنیای قابل مشاهده میکروبی توسط ون لیون هوک، جامعه علمی آن زمان به منشأ این موجودات زنده کوچک علاقه مند گردید. تا نیمه دوم قرن نوزدهم، بسیاری از دانشمندان و فلاسفه بر آن باور بودند که برخی از اشکال حیات، می توانند به طور خود به خودی از مواد بی جان حاصل گردند، آنها این نظریه را فرایند تولید خود به خودی نامیدند. کمی بیش از 100 سال قبل، مردم معتقد بودند که وزغ ها، مارها و موش ها می توانند از خاک غنی شده زاده گردند، مگس ها از فضولات و لارو مگس ها از مواد در حال فساد منشأ می گیرند.

3000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز