خانه » مقالات عمران و معماری » دانلود مقاله درباره معماری اسلامی ایران

دانلود مقاله درباره معماری اسلامی ایران

دانلود مقاله درباره معماری اسلامی ایران از سری مقالات عمران و معماری با 39 صفحه و فرمت اجرایی PDF

تاریخ معماری اسلامی ایران را به چهار دوره‌ بزرگ‌ تقسیم‌ نموده ‌اند. دوره اول از ابتدای فتح‌ اسلام تا آخر قرن چهارم هجری (اول قرن یازدهم‌‌ میلادی) دوره دوم از ابتدای قرن پنجم تا قرن هفتم‌ (سیزدهم میلادی) دوره‌ سوم سراسر قرن هشتم‌‌ هجری ‌(چهاردهم میلادی) دوره چهارم از قرن‌ نهم تا قرن یازدهم هجری (از قرن پانزدهم تا قرن‌ هفدهم میلادی) که دوره ‌های اول از لحاظ نزدیک‌ بودن با عصر ساسانیان و تغییر و تحولی که‌ در معماری‌ شروع شده و آثار کمی که از آن دوران باقی مانده، ولی در دوره‌ های اخیر فن معماری ایران مدارج عالیه خود را طی کرده و مخصوصا‌ در‌ عصر صفویه بناهای با عظمت قصور سلطنتی، مساجد، تکیه‌ ها، کاروان سراها، مقابر، بازارها و پل ها نمودار پیشرفت‌ صنعت معماری ایران در آن دوره می باشد.

تاریخ معماری اسلامی ایران

در دوران عباسیان که حکومت آنان به بغداد منتقل‌ شد‌ و ایرانیان از نو نیرو گرفتند و نفوذ دولت عباسی‌ به خراسان کشانده شد ساختمان های اسلامی تحت‌ تأثیر صنایع معماری ایرانی و به وسیله ایرانیان برپا گردید و بعدها فن معماری از ایران اقتباس شد‌.

 ایرانیان‌ در دوره اسلامی مساجد و مقابر و مقدارس‌ و عمارت ها زیاد ساخته‌ اند. در مساجد آن موقع ایوان های‌ ستون ‌دار بکار برده ‌اند و بکار بردن ستون های چوبی‌ از استحکام ساختمان ها می کاست و از قرن سوم هجری‌ به‌ بعد‌ ستون های‌ سنگی و آجری معمول شد ساختمان‌‌ مدارس‌ مذهبی‌ در زمان سلجوقی، مغول و تیموری‌ و صفوی رایج شد و قدیمی ترین مدرسه ایرانی را که هنوز برپاست و متعلق به اواسط قرن هشتم هجری‌‌ (چهاردهم‌ میلادی‌) می دانند مدرسه ‌ای است در نزدیکی‌ مسجد جامع اصفهان و از‌ قدیمی ترین‌ مقابر ایران بعد از اسلام مقبره اسمعیل بن احمد سامانی (متوفی 295 هـ – 907 – م) و مقبره سلطان سنجر سلجوقی متوفی ‌(552‌ هجری‌ – 1157 م) می باشد.

نمونه ای از معماری اسلامی ایران

نمونه ای از معماری اسلامی ایران

مقابر آن دوره اغلب به شکل برج های‌ استوانه ‌ای و با‌ سقف ‌های مخروطی پوشیده می شده‌ است. نمونه این قبیل مقابر در ری و ورامین وجود دارد که دارای دیوارهای ذوات‌ اضلاعی‌ و یا‌ به شکل‌ ستاره می باشد.

 بعد از کاخ هائی که ایرانیان در نیشابور برای آلب ‌ارسلان سلجوقی ساختند و در ری و ساوه هم آثاری از کاخ های ویران بدست‌ آمد‌، کاخی‌ از دوره اسلام متعلق به قبل از قرن دهم هجری‌ (شانزدهم میلادی‌) در‌ دست‌ نیست ولی کاخ های‌ عظیم دوران صفویه که هنوز چند بنا از آنها باقی‌ است‌ نمودار‌ تجلی‌ روح ایرانی در معماری این‌ کشور می باشد.

از مختصات معماری اسلامی ایرانی طاق های نیم‌ دایره‌ هلالی‌ و طاق های بیضی ‌شکل است و در قرن‌ سوم هجری (نهم میلادی) این طاق های ایرانی در‌ کشورهای‌ غربی‌ نیز از ایران تقلید و اقتباس شد.

ساختن طاق های گنبدی برای پوشاندن ابنیه اسلامی‌ تقلیدی‌ از‌ معماری ساسانیان می باشد، بهترین‌ نوع این قبیل طاق ها در بازار و مسجد شاه اصفهان‌ و مسجد‌ جامع‌ این شهر دیده می ‌شود، همچنین ساختن‌ گنبد از آتشکده ‌های ساسانی به مساجد اسلامی در ایران رایج‌ شد‌ و ساختن گنبد بر یک قاعده مربع‌ نشان می ‌دهد که ایرانیان در بنای‌ گنبدهای‌ عظیم‌‌ و زیبا ماهرتر از معماران رُمی بوده‌ اند زیرا این‌ نوع هنر معماری از خصوصیات ابتکار و سلیقه‌ ایران‌‌ است‌ که با ایجاد مقرنس ها پایه ‌های چهارگانه گنبد را به تدریج بالا می برده ‌اند تا‌ به کاسه داخلی گنبد.

دیدگاه معماران بزرگ در مورد معماری اسلامی ایران

دکتر ج،کریستی ویلسن عقیده‌ دارد‌:

اعراب بدوی صنعت و معماری از خود‌ نداشتند که بر ایران‌ تحمیل‌ کنند بلکه برعکس‌ صنعت و تمدن‌ ایران‌ متدرجا بر آنها فائق آمد قسمت مهمی از آنچه کـه مـعمولا «صنعت عصر‌ اسلام‌» نامیده می شود اصلش از ایران‌ است‌ و اعراب‌ به نوبه خود فرهنگ‌ و صنعت‌ ایران را به اقصی نقاط‌ ممالک‌‌ متصرفه خود یعنی واحل مدیترانه شمال افریقا و جنوب‌ غربی اروپا برده و به انتشار آن پرداختند.

بدین طریق مشاهده می شود که‌ صنایع‌‌ ایران‌ در اوایل دوره اسلامی در خارج از خاک‌ ایران نیز نفوذ داشته است. در بناهای عصر سلجوقی‌ و ‌‌کمی‌ قبل از آن‌ برج های ظفر سلطان محمود و سلطان مسعود در غزنین قدرت معماری اسلامی‌ ایران‌ را‌ در صنعت آجر به خوبی نشان می دهد.

مسجد جامع اصفهان بهترین مجموعه هنر معماری ایران در‌ دوران قدیم است‌. گنبد و ساختمان زیر آن در سمت جنوبی‌ مسجد جمعه اصفهان‌ در زمان ملک شاه (465‌ – 485‌ هجری – 1072 – 1092 میلادی) به دستور خواجه نظام الملک ساخته شده و گنبد و اطاق کوچک‌ در طرف شمال که آن را گنبد خاکی می نامند و حدس‌ می زنند در همان محل‌ آتشکده‌ ای از زمان ساسانی‌ بوده در سال 481 هجری (1088 – 1089 میلادی) ساخته شده است، بهترین نمونه صنعت معماری‌ ایران در دوران اسلام و مخصوصا در آجرکاری‌ زیبا می باشد. در اردستان مسجد‌ سلجوقی ‌(553 هجری – 1158 میلادی) باز نمونه ‌ای از هنر معماری اسلامی ایران در آن عصر است.

دانلود تحقیق در مورد معماری اسلامی ایران

دانلود تحقیق در مورد معماری اسلامی ایران

پروفسور پوپ در کنفرانسی که تحت عنوان‌ «صنایع ایران در گذشته و آینده» در انستیتوی شیکاگو ایراد‌ کرد‌ چنین می گوید :

معماری تشعشع جدیدی بر شهرت صنعتی‌ ایران افزود. گنبد سلطانیه با عظمت ‌ترین بنائی‌ است که در خاک ایران دیده می شود. خرابه ‌های‌ مسجد ورامین نشان می دهد که معماران‌ ایرانی‌‌ بهترین تناسب و ترکیب‌ ‌را از خطوط ساده ساختمان‌ اصلی و زینت‌ کاری مفصل به عمل آورده و تزئین را فرع بر بنا گرفته‌ اند.

معماران ایرانی در آن وقت‌ بـه آسیای غربی رفته ابتدای برای سلجوقیان‌ و بعد‌ در‌ دوره سلاطین عثمانی مسجد و مدرسه‌ ساختند‌ و در‌ سمرقند و بخارا ابنیه مختلف با شکوه که بینندگان را متحیر می سازد بنا نهادند و بالاخره در شام و مصر، مهارت و تصور و تخیل خود‌ را‌ در‌ ساختمان‌ های آنجا بکار بردند.

در دوره صفوی‌ یک بار‌ دیگر عصر تازه و درخشانی طلوع کرد. این مسئله صحت ندارد که‌ صنایع بزرگ ایران منحصر به ما قبل اسلام است، ایرانیان‌ در‌ هر دوره‌ چیزی که در نوع خود زیبا و کامل بوده به وجود آورده ‌اند. در‌ قرن شانزدهم میلادی‌ صنایع ایران دارای مزایا و جلو تازه ‌ای بوده‌ است. هر چه سلجوقیان و عثمانیان و مغول ها در عالم‌ صنعت‌ کرده ‌اند‌ مدیون‌ ایرانیان است.

در کتبیه ‌ای که در یکی از سردر های مسجد زیبای‌ یشیل‌ جامع در بروسه نصب است قید شده «عمل استادان تبریزی‌». سلطان‌ سلیمان‌ در سال‌ 1534 صنعت گران ایرانی را به استانبول برد به امید اینکه در آنجا‌ مدارس‌ صنعتی‌ تأسیس نماید.

ایران بود که قطار سازی را با مقرنس های‌ کاشی اختراع کرد و همین مسئله‌ توسعه‌ ساختمان‌‌ گنبد را در آسیا امکان ‌پذیر کرد موارد و منابع تاریخی فوق به خوبی نشان می دهد که‌ اهمیت‌‌ معماری اسلامی ایران در جهان هنر تا چه پایه ‌و مایه‌ می ‌باشد و ذوق و سلیقه و صنعت‌ ایرانیان‌ تا‌ چه حد در معماری اسلامی دنیا موثر بوده است.

همانطور که از توضیحات معلوم است، موضوع این مقاله درباره معماری اسلامی ایران می باشد که امیدواریم توضیحات و همین طور مقاله مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد. در این مقاله نیاز نیست که مطالب مهم را لیست وار برای شما عزیزان بنویسیم. فقط همین قدر کافی است که بگوییم : بعد از مقدمه، معماری اسلامی ایران در دوره های سلجوقیان، ایلخانی، تیموریان، صفویه ، زندیه و در آخر قاجار مورد بررسی قرار گرفته است. شما از طریق لینک زیر می توانید این مقاله را به صورت کامل از سایت دانلود مقاله دریافت نمایید.

2000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز