خانه » مقالات هنری » دانلود مقاله در مورد موسیقی ایران

دانلود مقاله در مورد موسیقی ایران

دانلود مقاله موسیقی ایران از سری مقالات هنری با 54 صفحه و فرمت اجرایی PDF

موسیقی ایران در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده، گرچه به دلیل‌ نبود‌ امکانات‌ مکتوب (آن‌ چنان‌ که در مورد ادبیات‌ و به‌ ویژه‌ شعر آثار و اطلاعات فراوانی در دست است) در مقوله‌ موسیقی از سوابق آن آگاهی دقیقی نداریم. دوران های تحریم طولانی نیز مزید‌ بر‌ علت‌ شده است. در زمینه‌ ادبیات وجود آثار فراون‌ خود‌ گویای جایگاه این آثار است و این در حالی است که برای بررسی موسیقی قدیم باز هم باید به همین ادبیات‌ مراجعه‌ کرد‌ که البته آنجا هم وصف موسیقی است.

موسیقی ایرانی شامل 7 دستگاه و 5 آواز می باشد که هر یک با توجه به شکل و ساختار فیزیکی خود در اشکال متفاوت ریتمیک و غیرریتمیک حالات هیجانی و روان شناختی متفاوتی را القا می کنند که از بین آنها چهار دستگاه با شدت و قدرت بیشتر قابل تمیز بوده و هیجانات اصلی را می سازند و بقیه نیز با وجود تمایز، شباهت های زیادی با چهار دستگاه اصلی دارند.

بنابراین هیجانات القایی هر دستگاه به ترتیب شدت تمایز هیجانی، نخست چهار حالت بارز و اصلی (ماهور، شور، همایون، چهارگاه) و سپس سه حالت متمایز فرعی (راست پنجگاه، سه گاه، نوا) و در آخر پنج حالت فرعی دیگر (ابوعطا، افشاری، بیات ترک، دشتی، اصفهان) می باشد.

تاریخچه موسیقی ایران

تاریخ موسیقی ایران (به هر معنایی که بخواهیم بنگریم) در اولین نگاه به دو پاره باستانی و غیر باستانی یا پیش و پس از اسلام تقسیم می ‌شود. این‌ تقسیم که به دلیل بزرگی تغییری که آمدن اسلام به ایران باعثش شد، در شئون دیگر تاریخی ایران نیز رواج دارد، در مورد موسیقی توجیه روش ‌شناختی و دسترسی به منابع نیاز دارد‌‌.

متأسفانه منابع دست اول برای مطالعه دوره باستانی یا پیش از اسلام بسیار اندک است و آنچه را هم که در دست داریم از خلال نوشته ‌های دیگران (به خصوص غیر‌ ایرانی ‌ها‌ و با فاصله زمانی نسبتا زیاد با واقعه ‌ای که رخ داده) می ‌دانیم.

دانلود مقاله در مورد موسیقی ایران

دانلود مقاله در مورد موسیقی ایران

درست به همین دلیل است که بسیاری از پژوهشگران تاریخ موسیقی ایران باستان را (به غیر از اواخر‌ دوره‌ ساسانی) در حوزه کار باستان ‌شناسان قرار می ‌دهند.

از‌ برخی تمدن ‌های ایران باستان تنها چند شی‌ یا‌ تصویر‌ که در آن سازهایی موجود است به دست ما رسیده. هرچند که این سازها و تصاویر‌ ‌اطلاعاتی درباره پراکندگی ‌سازها به ما می ‌دهند‌، اما مطالعات موسیقی‌ شناختی در این موارد بسیار دشوار است و نتایجی غیر از تاریخ و روابط و پراکندگی و نوع استفاده احتمالی‌ سازها‌ نمی ‌توان‌ گرفت، مگر این‌ که نمونه ‌های کامل ‌تری پیدا‌ شود‌ که بتوان بر اساس آنها اطلاعات بیشتری به دست آورد.

برخی از پژوهش‌ های مربوط به موسیقی‌ ایران‌ پیش‌ از اسلام در یک مقاله مروری بو لاؤر گرن آمده. در‌ سال‌ های‌ اخیر‌ نیز به خصوص پژوهش ‌هایی در مورد برخی متون دوره ساسانی و همچنین پژوهش ‌هایی با هدف بررسی و یافتن رابطه‌ سازها یا استخراج اطلاعات در‌ مورد‌ شرایط اجرا با استفاده از دیوارنگاره‌ ها یا نقش‌ های باقی مانده بر ظروف دوره‌ ساسانی‌ انجام‌ شده است.

ماهیت موسیقی ایران

موسیقی ایران از حیث این ‌که دارای دو منظر است‌، دو وجه هم دارد؛ وجهی که از هیئت ظاهری و ساختار فیزیکی آن ناشی‌ می ‌شود و وجه دیگری که‌ از‌ جنبه‌ باطنی و ساختار متافیزیکی آن نشأت می ‌گیرد؛ نظام اسرارآمیزی که در فرآیند فهم غربی، جز از طریق دانش هرمنوتیک قابل درک نخواهد بود.

نظام ظاهری که وجه اول تقسیم‌ بندی بالا به‌ شمار می ‌رود، مبحثی است که بخش فیزیکی موسیقی ایران را شامل می ‌شود و زیرساخت ‌های قوام  علمی آن را در بر می ‌گیرد. بر این‌ اساس، می ‌توان آن ‌چه را که به ردیف‌ های موسیقی ایران، چگونگی هفت‌ دستگاه‌ و پنج آواز، توالی بیش از چهارصد گوشه‌ مختلف و سایر مختصات موسیقایی و احوال آن مربوط می ‌شود، مبحث فیزیکی و علمی موسیقی ایران به حساب آورد.

حال که دانستیم ماهیت موسیقی ایرانی از دو وجه ظاهری و باطنی برخوردار است،ابتدا ماهیت ظاهری آن را کالبدشکافی‌ می ‌کنیم‌ و می ‌کوشیم در باب اصول علمی آن، اطلاعاتی را به دست آوریم.

«ردیف» یکی از ابواب علمی موسیقی ایرانی به شمار می ‌آید. اما «ردیف» چیست؟ این پرسشی است که اگر پاسخ در خوری‌ به‌ آن داده‌ شود، بخش اعظم وجه ظاهری موسیقی ایران که در اصل روشن‌ کننده‌ نیمی از ماهیت آن است، بر‌ ما آشکار خواهد شد. اولین برداشت از کلمه‌ ردیف این است‌ که‌ عناصری‌، در پی یکدیگر، به ترتیب و ردیف خاصی قرار گرفته باشند. این تعریف اگر چه بسیار ساده و ظاهر پسندانه است‌،‌ ‌امّا‌ به راستی تعریف درستی از کلمه‌ ردیف است؛ زیرا ردیف در ذات خود‌ چنین‌ است‌.

دانلود تحقیق درباره موسیقی در ایران

دانلود تحقیق درباره موسیقی در ایران

موسیقی نیز متشکل از اصوات مختلفی است، که مانند حروف الفبا، یکی پس از دیگری‌ در‌ پی‌ هم قرار گرفته‌ اند. این اصوات‌ در‌ همه‌ جای‌ دنیا و در موسیقی تمامی ملت‌ ها، از یک ردیف برخوردار اند و به طور یکسان صدا می ‌دهند. در موسیقی کهن ایران، این اصوات بر اساس‌ حروف‌ ابجد‌ نام ‌گذاری می ‌شد؛ اما امروزه همه‌ کشورهای جهان، از‌ جمله‌ ایران، نام‌ گذاری غربی ‌ها را (که موجب می ‌شود در هر نقطه از دنیا، نام ‌گذاری واحدی حاکم شود) به کار می‌ برند‌.

موسیقی‌ شناخته‌ شده توسط بشر، دارای هفت صدای اصلی است که طبق‌ اصطلاحات وام گرفته شده از نامگذاری مندرج در موسیقی مغرب زمین، چنین نامیده می‌ شوند : لا، سی، دو، ر، می‌، فا‌، سل‌، لا.

یکی‌ از برداشت ‌های موسیقی ‌دانان و موسیقی ‌شناسان ایران در مورد ماهیت موسیقی ایران این است که اول و آخری، آن‌ چنان که در موسیقی غربی مرسوم‌ است‌، در‌ آن وجود ندارد. یک موسیقی ‌دان ایرانی، مشروط بر‌ آن‌ که‌ به ابعاد معنوی آن راه یافته باشد، خوب می ‌داند که در حقیقت، هیچ اولی در هستی وجود ندارد جز ‌«او‌»؛  زیرا‌ فقط «او» ست که حقیقت مندرج در جمله‌ «هو الاوّل‌» در موردش صدق می ‌کند. چنین سالک معنوی موسیقی در عین حال می ‌داند که هیچ «آخر» در این عالم‌ وجود‌ ندارد‌، زیرا فقط «او» ست که منطوق غایی عبارت «هو الاآخر» در‌ موردش‌ صادق است.

موسیقی ایران موضوعی است که قرار است در این مقاله بررسی شود. مطالب مهمی که در این مقاله آمده است به صورت زیر می باشد :

  1. در ابتدای مقاله موسیقی برای شما تعریف شده است.
  2. در ادامه پیدایش موسیقی و بعد از آن تاریخچه موسیقی در ایران به صورت کامل بیان شده است.
  3. سپس بخش های اصلی موسیقی سنتی ایران بررسی شده است.
  4. همچنین دستگاه های موسیقی ایران و سازهای ایرانی نام برده شده و پیرامون هر کدام توضیحاتی داده شده است.
  5. موسیقی محلی ایرانی یکی دیگر از موضوعاتی است که در این مقاله دیده می شود.
  6. و … .
2000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز