خانه » مقالات روانشناسی » دانلود مقاله در مورد خودکشی

دانلود مقاله در مورد خودکشی

دانلود مقاله در مورد خودکشی از سری مقالات روانشناسی با 94 صفحه و فرمت اجرایی Word

اقدام به خودکشی در‌ سال های‌ اخیر‌ در جامعه ایران افزایش یافته و این افراد به‌ طور‌ مکرر توسط بخش‌ های اورژانس بیمارستان ها مورد پذیرش قرار می‌ گیرند. اقدام به خود کشی یا تلاش برای خـودکشی از جنبه‌ های اپیدمیولوژی‌‌ روانشناسی‌‌، و مددکاری‌ اجتماعی‌ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان شاید‌ توجه کمتری به زمینه‌ ها و عوامل فرهنگی مؤثر در اقدام به خودکـشی صورت گرفته است.

بسیاری از جامعه‌ شناسان و روانشنان اجتماعی به خودکشـی به عنوان یک عمل خشن‌ که‌ تحت‌ تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و روانی اتفاق می‌ افتد می‌ نگرند.

تعریف خودکشی

خودکشی نه ‌تنها به معنی «عمل سلب حیات شخصی» بلکه به معنی «شخصی که‌ به‌ دست خود می‌ میرد» و «شخصی که سعی یا تمایل به خودکشی دارد» آورده شده است.

از خودکشی تعاریف زیادی شده است ولی هیچ‌ کدام از آنها یک تعریف جامع و مانع به دست نمی‌ دهد. به عنوان مثال‌ هم چنان که‌ در تعاریف‌ بالا مشاهده می ‌شود. تعاریف فوق فقط به توصیف عمل خود کشی اکتفا کرده ‌اند و فاقد بیان ماهیت حقیقی خـودکشی می‌ باشند.

جامعه ‌شناسان خودکشی‌ را یک پدیدۀ اجتماعی دانسته و به همین مفهوم اکتفاء کرده‌ اند. گروهی دیگر‌ آن‌ را‌ تنها پایان بخشیدن به زندگی جسمانی تعریف نموده‌ اند. روان شناسان ضمن بحث و تحقیق در مورد خـودکشی تعریف مناسبی از ‌‌آن‌ به دست نداده ‌اند.

دانلود مقاله در مورد خودکشی

دانلود مقاله در مورد خودکشی

انواع خودکشی

پدیده خودکشی را می‌ توان از دیدگاه های‌ مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، در اینجا سعی ما‌ بر‌ آن هست که خـودکشی را از نظر شیوه عمل مورد بررسی قرار دهیم.

 • الف – خودکشی از نظر هدف

خودکشی از نظرگاه هدف، مورد بررسی‌ دانشمندان زیادی قرار گرفته است‌ که‌ به نظر می‌ رسد بهترین نظر در این زمینه مربوط بـه‌ دورکیم باشد که وی در واقع به جای‌ پرداختن به هدف از خود کشی‌ یا‌ طبقه‌ بندی‌ آن، اهداف آن را‌ معین‌ نمود. وی در سال 1897 کتاب مهمی به چاپ رسانده و در آن وجود رابطه‌ ای بین خودکـشی و شرایط اجتماعی را مطرح نمود. او خـودکشی را‌ به‌‌ سه طبقه عمده تقسیم‌ کرد‌.

 1. خودکشی خودخواهانه EGOTISTIC SUICIDE ،که فقدان احساس همبستگی‌ شخص با گروه اجتماعی خود ناشی می‌ شود، به طوری که دیگر شخص خود را تحت‌ قیدهای اجتماعی، خانوادگی و مذهبی‌ احساس نمی‌ کند.
 2. خودکشی ناشی‌ از‌ بی‌ هنجاری ANOMIC SUICIDE از زندگی در جامعه فاقد «نظم‌ اجتماعی» در جریان یک تحول عمده‌ اجتماعی و سیاسی ریشه می‌ گیرد.
 3. خودکشی دیگر خواهانه ALTRUISTIC SUICIDE، در کسانی روی می‌ دهد که خود‌ را‌ قربانی رفاه‌ گروه اجتماعی خود می‌ سازند، به‌ عبارت دیگر نشان‌ دهنده نفوذ هویت‌ اجتماعی است. نظارت دورکیم هنوز هم‌ نفوذ‌ خود را حفظ کرده است، هرچند امروزه معلوم شده است که‌ او‌ به‌ ضرر علل‌ فردی روی عوامل اجتماعی بیش از حد تاکید نمود است.
 • ب – خودکشی از نظر شیوه عمل‌

خودکشی در هر جامعه‌ ای تقریبا به شیوه‌ خاصی انجام می‌ گیرد و عوامل مختلفی مثل‌ سنت ها و عادات، اعتقادات، سن، جنسیت‌، شغل‌، تاهل‌ و تجرد، مستاجر و صاحبخانه‌ بودن و متغیرهای دیگر تعیین‌ کننده رویه‌ خودکشـی می‌ تواند باشد‌ که‌ ما در این جا تنها به‌ ارائه فهرستی از روش های خودکشی‌ می‌ پردازیم که بیشترین کاربرد را دارند‌ :

 • سقوط‌ از‌ ارتفاعات مثل ساختمان ها، پل‌ ها، تیر برق، داربست، تله کابین، کوه و … .
 • رگ زنی‌ و بریدن‌ شریان‌ اصلی خون.
 • -استفاده از اسلحه گرم و سرد.
 • -پرتاب خویشتن به زیر وسایط نقلیه‌ عمومی‌ اعم‌ از‌ اتومبیل، کامیون، قطار، و یا خوابیدن روی ریل آهن و عبو عمدی پیاده‌ از ترافیک بزرگ‌ راه ها‌.
 • -خودسوزی و استفاده از مواد قابل‌ اشتعال.
 • – و … .
دانلود تحقیق درباره خودکشی

دانلود تحقیق درباره خودکشی

علل خودکشی

علل‌ خودکشی‌ در جوامع مختلف و با توجه به روابط اجتماعی و سنت‌ های حاکم‌ متفاوت می‌ باشد اگر بخواهیم خودکـشی را‌ یک‌ بیماری روانی بدانیم، باید اذعان داشته‌ باشیم که در حقیقت علل اساسی‌ بسیاری‌ از بیماری های روانی ناشناخته است و یا کاملا‌ فهمیده‌ نشده‌ است، پس ضروری است که ما تمام‌ عواملی‌ که ممکن است بتواند نقش‌ در ایجاد هر اختلال خاص روانی داشته‌ باشند‌ مورد‌ توجه قرار دهیم. یک نظر‌ این‌‌ است که‌ اختلالات‌ روانی‌ ناشی از کنش‌ متقابل شخص (شخصیت‌) با‌ عوامل مستعد سازنده و آشکار کننده می‌ باشند. در این نظر فرض بر این است‌ که‌ :

1- عوامل مستعد سازنده آن هایی هستند‌ که شخصیت را آماده‌ و آسیب‌‌ پذیر ساخته و مدتی طولانی به‌ صورت‌ تحت‌ بالینی وجود دارند.

2- عوامل آشکار کننده Precipitating Factors

حوادثی هستند که پیش از‌ آغاز‌ بالینی اختلال‌ روی می‌ دهند.

3- شدت‌ «عوامل‌ مستعد‌ سازنده» معیار آسیب‌ پذیری‌ یا‌ آمادگی شخص در مقابل‌‌ «عوامل‌ آشکار کننده» می‌ باشد.

4- عوامل آشکار کننده با شدت های‌ متفاوت، در افرادی که آمادگی قبلی خفیفی‌ دارند‌، ممکن‌ است باعث ایجاد اختلال‌ شوند به‌ عنوان‌ مثال :

 • الف‌ – یک‌ فرد‌ اسکیزوفرنیک‌ که اندکی‌ سازمان گسیخته‌ است، ممکن است در اثر یک طرد شدگی‌ مختصر اجتماعی آشفته و پریشان حال‌‌ گردد‌.
 • ب – شخصی با انسجام کافی شخصیت‌ ممکن‌ است‌ در‌ مقابل‌ فاجعه‌ ای‌ مثل‌ آتش سوزی‌ و یا‌ سیل، فقط از یک واکنش‌ اضطرابی Anxiety.reaction خفیف نشان دهد.

5- عوامل مستعد سازنده در تمام‌ طول‌‌ زندگی‌ فرد تداوم دارند. این عوامل ممکن‌ است‌ گاهی‌ بر‌ روی‌ هم‌ انباشته‌ یا با هم مربوط شوند. عوامل تسریع‌ کننده در طول زندگی‌ شخص به طور متناوب اتفاق می‌ افتد این‌ عوامل مـمکن است با تکالیف خاص مربوط به رشد مربوط باشد.

حقیقت‌ امر این است که رفتار انسان در هر زمانی با حالت ذهنی وی و با ظرفیت تطابق‌ او با محیط بلافصل وی در آن لحظه معین‌ می‌ شود.

 نظر برخی روانشناسان در مورد خودکشی

در تمام جوامع و در سراسر تاریخ، پدیده خودکشی به نوعی‌ مطرح‌ بوده است. در تبیین خـودکشی، گروهی صاحب نظر به ساختار های اجتماعی عنایت داشته و گروهی دیگر این‌ پدیده‌ را برگرفته از مسائل فردی و روانی دانسته‌ اند. بسیاری از جامعه‌ شناسان کنش های روانی‌ انسان ها‌ را نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی‌ جامعه‌ می‌ دانند‌.

به نظر دورکیم (E.Durkheim)، خود کشی یک عمل‌ اجتماعی‌ است نه فردی و چون هر واقعیتی اجتماعی، معلول و محصول واقعیت های اجتماعی دیگر است‌، با‌ آن که می‌ توان عوامل فردی را‌ در‌ خودکشیها منظور‌ داشت‌، دورکیم‌ ناهنجاری را علت انحرافات اجتماعی می‌ داند‌. این‌ حالت زمانی پیش می‌ آید که چشم داشته ای فرهنگی با واقعیت های اجتماعی سازگاری‌ نداشته‌ باشد.

به نظر او تقسیم کار‌ نشان توسعه جوامع بشری‌ است‌ و تمایز پذیری مشاغل و افراد، انحطاط اقتدار‌ سنتی‌، افزایش روزافزون حاکمیت عقل، همه نیک و پسنیده است؛اما متذکر می‌ شود که انسان‌ در‌ جوامع جدید الزاما از سرنوشت‌ خویش‌ خوشنود تر‌ نیست و در این‌ مورد‌ به خودکشی اشاره می‌ کند‌ که‌ به نظر وی مظهر و دلیل برخی ویژگی های احتمالا بیمار گونه در سازمان کنونی حیات‌ مشترک‌ انسان ها است. او به ناهنجاری از‌ هم پاشیدگی‌ هنجارها‌، بحران های‌ اقتصادی و نارسایی ها و شرایط محیط‌ کار اشاره می‌ کند.

در این مطلب از سایت downloadarticle.ir شما می توانید یک مقاله کامل و جامع درباره خودکشی را دانلود نمایید. مطالب مهمی که در این مقاله آمده است را در زیر می توانید مشاهده کنید :

 • در ابتدای این مقاله بعد از چکیده و مقدمه رفتارهای قبل از خودکشی بیان شده است.
 • در ادامه شیوه ها و انواع خودکشی نام برده شده است.
 • سپس اهداف خودکشی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 • علل خودکشی موضوع بعدی است که در این مقاله دیده می شود.
 • انگیزه های خودکشی یکی دگیر از مطالبی است که چندین خط پیرامون آن نوشته شده است.
 • راه های پیشگیری از خودکشی نیز به آن پرداخته شده است.
 • و در آخر پدیده خودکشی در ایران مورد بحث قرار گرفته شده است.
4000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله

تاکنون 2 نظر ثبت شده است.

 1. من مقاله رو خریدم ولی دانلود نشد

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز