خانه » مقالات جغرافیا » دانلود مقاله درباره استان سیستان و بلوچستان

دانلود مقاله درباره استان سیستان و بلوچستان

دانلود مقاله درباره استان سیستان و بلوچستان از سری مقالات جغرافیا با 41 صفحه و فرمت اجرایی PDF

استان سیستان و بلوچستان «Sistan and Baluchestan Province» که در ناحیه ی جنوب شرقی کشور ایران قرار دارد، با 7100 کیلومتر مرزهای آبی و خاکی، دارای موقعیتی ممتاز و استثنایی در کشور است.

موقعیت حساس جغرافیایی – سیاسی، فضای این استان را به عنوان یکی از مهم ترین محدوده های قومی و ملی در آورده است که از لحاظ دسترسی به آب های آزاد بین المللی، خارج از تنگه هرمز، و از نظر ترانزیت کالا با کشورهای آسیای مرکزی، مزیت های ویژه ای برای بازرگانی خارجی و به عنوان محدوده ای برای دفاع و امنیت ملی قرار دارد.

معرفی استان سیستان و بلوچستان موضوع این مقاله می باشد و ما قصد داریم ابتدا اطلاعاتی در مورد این استان به شما بدهیم و در انتهای این مطلب شما می توانید این مقاله را دانلود کنید و دسترسی کامل به آن را پیدا کنید. مطالب مهمی که در این مقاله آمده است به صورت زیر می باشد :

  1. در ابتدای این مقاله جغرافیای استان سیستان و بلوچستان بیان شده است.
  2. در ادامه تاریخچه این استان ذکر شده است.
  3. شهرهای استان سیستان و بلوچستان موضوع بعدی است که در این مقاله به آن اشاره شده است.
  4. سپس جاذبه های گردشگری این استان به طور کامل معرفی شده است.
  5. همچنین آداب و رسوم مردم این استان یکی دیگر از موضوعاتی است که در این مقاله می توانید مطالعه نمایید.
  6. و در آخر به موضوع صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.

جغرافیای استان سیستان و بلوچستان

ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ‫1370 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن سیستان و بلوچستان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻋﺮض ﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ از‌ آب‌ و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز آن ﺑﺎدﻫﺎی 120 روزه‌ ﻣﻲ‌ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻨﻮب ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ‌ ﺑﻪ‌ درﻳﺎی ﻋﻤﺎن دارای اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺟﻨﺐ‌ ﺣﺎره‌ ﻗﺮار دارد. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی‌ اﻳﻦ‌ اﺳﺘﺎن، ﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻟﻮت و ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن در ﻏﺮب و ﻫﻠﻤﻨﺪ در ﺷﺮق ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻮع در ﻋﻮارض زﻳﺎد اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻠﻲ زﻣﻴﻦ، دو ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ ﻳﻌنی‌ دﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﻣﺨﺮوط آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺗﻔﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نقشه استان سیستان و بلوچستان

نقشه استان سیستان و بلوچستان

ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗنها ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزی ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی‌ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ شکل ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ‌ های‌ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ‌ ﺧﺎص ﺧﻮد از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ایران کاملاً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻮﻫ ها به صورت ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ و ‌‌ﺗﺴﻄﻴﺢ‌ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

یکی از ویژگی های اساسی جمعیت استان ترکیب قومی و عشایری است چه در جامعه روستایی و چه در جامعه شهری قسمت اعظم جمعیت را ایلات و طوایف تشکیل می دهند. در یک طایفه روابط خویشاوندی قوی وجود دارد و در بین طوایف گاهی درگیری هایی به چشم می خورد.

نقش عوامل طبیعی منفی و روابط پیچیده اجتماعی در این منطقه از یک سو و جاذبه های اقتصادی رفاهی سایر نقاط کشور از سوی دیگر باعث جذب مهاجران از سایر نواحی کشور به این استان گردیده است. مهاجر پذیری استان سیستان و بلوچستان سیر صعودی دارد و مهاجران افغان بخش چشمگیری از آن تشکیل می دهند.

لهجه بلوچی بیشتر در بلوچستان رایج است و دو گویش اصلی در شمال و جنوب بلوچستان وجود دارد. مردم سیستان و بلوچستان مسلمان اند. بلوچ ها حنفی مذهب و گروه های کوچکی از آنها مذهب شیعه دارند ولی اکثر مردم سیستان سنی هستند.

جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان

از جمله‌ این آثار می‌ توان به شهر سوخته‌، تپه‌ دهان‌ غلامان‌، که خواجه‌ قلعه‌ دختر، قلعه‌ رستم، قلعه‌ سام و قلعه تیمور در سیستان و قلعه‌ بمپور، قلعه‌ دزک و آثار باقی مانده‌ از قلعه پرتغالی ها در بلوچستان‌ اشاره کرد.

دریاچه هامون یعنی تنها دریاچه آب‌ شیرین و منحصر به فرد در نواحی‌ مرکزی‌ و شرقی ایران با وسعتی معادل 2000 کیلومتر مربع‌ که از دیرباز زیستگاه مناسبی جهت انواع و اقسام آبزیان، مرغان‌ آبی‌ و به ویژه پرندگان مهاجر بوده است می‌ تواند در خلق چشم‌ اندازهای‌ زیبا و آفرینش فعالیت های ورزشی‌ چون قایقرانی،ماهیگیری و اسکی‌ روی آب و در نهایت جاذبه‌ های توریستی بسیار سودمند باشد.

همین شرایط در مقیاسی وسیع‌ تر در جنوب استان سیستان و بلوچستان به چشم‌ می‌ خورد، در این قسمت نیز بندر چابهار در‌ کنار‌ آب های نیلگون خلیج، همچنین سواحل زیبای دریای عمان (در طول 300 کیلومتر) پتایسل‌ های بسیار با ارزشی را در جهت جلب و جذب ایرانگردان و جهانگردان به ویژه در فصول زمستان و پاییز فراهم آورده‌ است‌.

آتشفشان ‌نیمه فعال تفتان با قله 4043 متری خود (تین میرجاوه و خاش) همراه با چشمه‌ های آب معدنی بـه دلیل ویژگی و زیبایی‌ های‌ خاص خود از همه کوه های ایران متفاوت و متمایز است‌ و در‌ این‌ راستا تمامی کوهنوردانی کـه به قله سرفراز آن صعود کرده‌اند از شکوه و زیبایی آن بسیار سخن رانده و مناظر چشم‌ اندز و دیدنی آن را مسحور کننده خوانده‌ اند.

منطقه آزاد چابهار با امکانات‌ مناسب‌ زیربنایی‌ در جهت نیل‌ به رسیدن‌ منطقه‌ آزاد‌ تجاری – صنعتی در ردیف یکی از بزرگترین جاذبه‌ های استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و در این ارتباط برای‌ بازدیدگنندگان از استان‌ بازار‌ کالاهای‌ تجاری مناسبی را عرضه‌ خواهد می کند.

دره سرسبز‌ و بسیار‌ زیبای سرباز همراه با مزارع، باغات مرکبات‌ و نخلستان های آن ضمن آفرینش چشم‌ اندازهای زیبای طبیعی و محصولات گرمسیری، تلاش همیشگی و سخت‌ کوشی‌ کشاورزان‌‌ بلوچ‌ را در مبارزه با طبیعت ناسازگار (به ویژه کمبود خاک) به‌ تصویر کشیده، هر بیننده را به تحسین وا می‌ دارد.

برکه‌ ها و مانداب های رودخانه باهو از دیرباز زیستگاه تمساح‌ (کاندو در‌ اصطلاح‌ محل‌) این جانور منحصر به فرد استان سیستان و بلوچستان در سطح‌ ملی و منطقه‌ ای بوده است. بدون‌ شک‌ حفظ و نگهداری این زیستگاه‌ و معرفی آن به بازدیدکنندگان از استان،گام دیگری در جهت تقویت‌ جاذبه‌ های‌ توریستی‌ استان‌ است.

صنایع دستی و آثار هنری استان سیستان و بلوچستان

قالیبافی، سوزن‌ دوزی، سکه‌ دوزی، ساخت‌ ظروف‌ سفالینی‌ و زینت‌ آلات، تهیه دستبافت های پارچه‌ ای (از کرک و پشم شتر)، خورجین و حصیر بافی، از ظرافت و زیبایی خاصی‌ برخوردار‌ بوده‌ و می‌ تواند مورد توجه بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد.

پوشش محلی استان سیستان و بلوچستان

لباس های محلی استان به ویژه لباس های سنتی‌ زبان‌ بلوچ همراه‌ با قطعات سوزن‌ دوزی که همچون رنگ های طبیعت متنوع و شاد است‌ همیشه‌ مـورد‌ استقبال‌ بازدیدکنندگان استان بوده است به عبارت دیگر صنایع دستی بلوچستان به ویژه سوزن‌ دوزی زنان بلوچ از‌ انواع‌ صنایع‌ است که در ایران و کشورهای خارجی به خوبی شناخته شده و طرفداران زیادی دارد‌.

2000 تومان – خرید
اشتراک گذاری مقاله
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز